ليست قيمتهاي محصولات قابل عرضه در بازرگاني پتروشيمي
Application Home Help
جهت كسب اطلاعات تكميلي از منوي فروش از راه دور و عنوان مشاهده و جستجوي محصولات پتروشيمي استفاده نمائيد
گريد محصول كد محصول نام محصول كد مجتمع نام مجتمع قيمت واحد- ريال/كيلوگرم گروه مواد
انيدريد فتاليك 3023
انيدريدفتاليك
76 پتروشيمي فارابي- انبار اماني تهران 108,000
شيميايي
3023
انيدريدفتاليك
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 108,000
شيميايي
Row(s) 1 - 2
2020-09-23 06:02