ليست قيمتهاي محصولات قابل عرضه در بازرگاني پتروشيمي
Application Home Help
جهت كسب اطلاعات تكميلي از منوي فروش از راه دور و عنوان مشاهده و جستجوي محصولات پتروشيمي استفاده نمائيد
گريد محصول كد محصول نام محصول كد مجتمع نام مجتمع قيمت واحد- ريال/كيلوگرم گروه مواد
پليمرهاي مهندسي وارداتي 1255
اتيلن وينيل استات وارداتي
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 537,000
پليمري
Row(s) 1 - 1
2021-01-24 02:31