ليست قيمتهاي محصولات قابل عرضه در بازرگاني پتروشيمي
Application Home Help
جهت كسب اطلاعات تكميلي از منوي فروش از راه دور و عنوان مشاهده و جستجوي محصولات پتروشيمي استفاده نمائيد
سه شنبـه10 شهريور1394
گريد محصول كد محصول نام محصول كد مجتمع نام مجتمع قيمت واحد- ريال/كيلوگرم گروه مواد
پلي يروپيلن وارداتي 1149
پلي پروپيلن وارداتي كره - گريد PP M1600
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 50,460
پليمري
سود 3010
سودمايع
AV پتروشيمي اروند 4,113
شيميايي
3010
سودمايع
PJ پتروشيمي بندرامام 4,090
شيميايي
Row(s) 1 - 3
2015-09-01 10:23