ليست قيمتهاي محصولات قابل عرضه در بازرگاني پتروشيمي
Application Home Help
جهت كسب اطلاعات تكميلي از منوي فروش از راه دور و عنوان مشاهده و جستجوي محصولات پتروشيمي استفاده نمائيد شـنـبــه07 اسفند1395
گريد محصول كد محصول نام محصول كد مجتمع نام مجتمع قيمت واحد- ريال/كيلوگرم گروه مواد
PVC پلي وينيل كلرايد 8555
PVC - S 6532
AV پتروشيمي اروند 33,499
پليمري
8555
PVC - S 6532
86 پتروشيمي اروند- انبار اماني تهران 33,499
پليمري
8555
PVC - S 6532
GH پتروشيمي غدير 33,499
پليمري
8555
PVC - S 6532
PM بازرگاني پتروشيمي 33,499
پليمري
پلي اتيلن ترفتالات بطري وارداتي 1210
پلي اتيلن ترفتالات وارداتي BG 821 FORMOSA
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 42,202
پليمري
پلي اتيلن سنگين اكستروژن پايپ 7208
پلي اتيلن سنگين پايپ EX3
PM بازرگاني پتروشيمي 48,349
پليمري
پلي اتيلن سنگين بادي 4442
BL3 پلي اتيلن سنگين بادي
PM بازرگاني پتروشيمي 40,348
پليمري
پلي اتيلن وارداتي 1223
پلي اتيلن سنگين پايپ وارداتي 8001BL
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 54,129
پليمري
پليمرهاي مهندسي وارداتي 1167
اتيلن وينيل استات سامسونگ گريد E180F
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 57,799
پليمري
رافيا و ورق و مونوفيلامنت 1187
پلي پروپيلن نساجي HP552R
PM بازرگاني پتروشيمي 40,975
پليمري
%اسيدكلريدريك 30 3012
اسيد كلريدريك
AV پتروشيمي اروند 1,500
شيميايي
3012
اسيد كلريدريك
CP پتروشيمي كارون 1,500
شيميايي
DEG دي اتيلن گليكول 5873
دي اتيلن گلايكول
MC پتروشيمي مارون 31,355
شيميايي
5873
دي اتيلن گلايكول
PM بازرگاني پتروشيمي 31,355
شيميايي
MEG منواتيلن گليكول 5697
MEGمنواتيلن گلايكول
MC پتروشيمي مارون 32,633
شيميايي
5697
MEGمنواتيلن گلايكول
PM بازرگاني پتروشيمي 32,633
شيميايي
اتانول آمين 6813
تري اتانول آمين TEA
PM بازرگاني پتروشيمي 40,633
شيميايي
استايرن 6367
استايرن منومر
PP پتروشيمي پارس 48,756
شيميايي
6367
استايرن منومر
PM بازرگاني پتروشيمي 48,756
شيميايي
اسيد ترفتاليك 7513
اسيد ترفتاليك
TN پتروشيمي شهيد تندگويان 26,874
شيميايي
7513
اسيد ترفتاليك
PM بازرگاني پتروشيمي 26,874
شيميايي
Row(s) 1 - 21
2017-02-25 21:32